LISTEN
DJ

SHIFT DJs

SHARE
08:00 - 09:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
09:00 - 09:30
แม่มากับดวง (ต๊อกแต๊ก A4 & แบงค์ กรมิษฐ์)
09:30 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี (แปะโป้ง)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 18:30
บันเทิงสุดสัปดาห์ (นิวหนวด & วีวี่ ยอร์ค)
18:30 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี (แปะโป้ง)
09:00 - 12:00
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 17:00
ภูมน ตันตยานนท์กุล (แบงค์)
17:00 - 20:00
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
20:00 - 22:00
Goodtime Music Poll
22:00 - 00:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
09:00 - 12:00
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 17:00
ภูมน ตันตยานนท์กุล (แบงค์)
17:00 - 20:00
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
20:00 - 00:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารเว็บไซต์